Financiële dienstverlening... en meer

Wij willen u jaarlijks in de ogen kijken

Privacyverklaring

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Gebruik van deze website

De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze contactbutton laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij zullen uiterst zorgvuldig omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt en zullen alleen gebruik maken van uw gegevens om contact met u te maken. Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige bijzondere persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld voor een hypotheekaanvraag, door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, zoals uw Burgerservicenummer (BSN).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V.) tussen zit.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) is een termijn opgenomen gedurende welke financiële dienstverleners alle gegevens dienen te bewaren met betrekking tot de door hen verstrekte adviezen en verkochte financiële producten. Deze termijn is gesteld op vijf jaren.

Artikel 32a Bgfo betreft de vastlegging (en daarmee de reconstrueerbaarheid) van een verstrekt advies. Het artikel schrijft concreet voor hoe een financiële dienstverlener zijn bedrijfsvoering dient in te richten indien hij consumenten of, indien het een verzekering betreft, cliënten adviseert over financiële producten.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Zo zullen wij gegevens moeten overleggen aan banken voor een mogelijke hypotheekverstrekking en zullen uw gegevens gedeeld moeten worden met een verzekeringsmaatschappij om u verzekerd te krijgen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account hebt kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact opnemen met onze backoffice op 0321-382323. Onze medewerkers kunnen u na identificatie toegang verschaffen tot uw gegevens en zo nodig wijzigingen voor u aanbrengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is. Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V  worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wilkens & Partners financiële dienstverlening B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) versie van onze privacyverklaring treedt in werking op 1 maart 2018.